Q U A L I T Y
M A T T E R S

Η LADAS FOODS δηλώνει τη δέσμευση της στην Πολιτική Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων με σκοπό τη συνεχή βελτίωση και την επιτυχία της τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

ladas-brands-header

Διαχείριση
Ποιότητας

Η LADAS FOODS εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων σύμφωνα με αυστηρά διεθνή πρότυπα για την επεξεργασία και παραγωγή των προϊόντων της αλλά και για όλες τις διαδικασίες λειτουργίας της βιομηχανίας. Τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούνται είναι κατάλληλα για τρόφιμα και είναι ανακυκλώσιμα ενώ πληρούν τις διεθνείς ισχύουσες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας.

Η εταιρία δεσμεύεται να παρέχει κάθε μέσο για την επιτυχημένη εφαρμογή των συστημάτων αυτών, ώστε να γίνεται πράξη η πολιτική για την ποιότητα και ασφάλεια, επανακαθορίζοντας διαρκώς τους σκοπούς και τους στόχους της, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την εναρμόνισή τους με τις εταιρικές δραστηριότητες και την πολιτική της εταιρίας.

Η Πολιτική Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων της  LADAS FOODS εκφράζει τις αρχές και τις πεποιθήσεις της Διοίκησης σχετικά με την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων και συνιστά τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείριση τους. Οι κατευθύνεις αυτές αφορούν σπουδαία ζητήματα της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων. Είναι η βάση σχεδιασμού και ελέγχου της ποιότητας και των ενεργειών των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και η βάση αναφοράς για την επικοινωνία των διαφόρων επιπέδων διοίκησης της εταιρείας, σε ότι αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων.

Η Πολιτική Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων επηρεάζεται κυρίως από τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών, από τις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού, από την ισχύουσα νομοθεσία, από το τεχνολογικό επίπεδο των μέσων της παραγωγής και ελέγχου της ποιότητας και άλλους παράγοντες που σχετίζονται με την επιχειρηματική θέση της εταιρείας.

Αλλαγές πολιτικής μπορεί να αποφασίζονται όταν διαμορφώνονται νεότερες συνθήκες σε κάποιους από τους προαναφερθέντες παράγοντες.

quality_ladas
CERTIFIED-1-736151914

Οι βασικές αρχές της Πολιτικής Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων στις οποίες βασίζονται όλες οι ενέργειες της LADAS FOODS είναι:

Η εταιρία διαθέτει τα εξής πιστοποιητικά

certificates-ladas